Saturday 4 May 2019

फ़ेसबुक पेज सुरवात


सर्वांचे माझ्या मनाच्या प्रिझम मधे स्वागत. प्रिझम हे नाव वाचुन त्याचा भौतिक शात्राशी काही संबंध आहे असं समजू नका बरं. हा प्रिझम आहे माझ्या मनाचा. भौतिक शात्रातल्या प्रिझम मधे एका बाजुने प्रकाश (white light) आत गेला कि त्याच दुस-या बाजुने त्याच प्रकाशाचे सात रंग (rainbow) बाहेर येताना दिसतात. आपल्या मनाचंही तर तसंच आहे. एक विचार आपण ऐकतो आणि आपलं मनात त्याचं मंथन करुन आपण त्यातुन अनेक नवे विचार मांडतो. हे विचार कधी असतात निळ्या निरभ्र आकाशा सारखे तर कधी उगवतीच्या सुर्याच्या कोमल केशरी किरणां सारखे. अशाच काही विचारांची देवाणघेवाण करण्यासाठी हे पान सुरु करण्याचा हा एक प्रयत्न आहे.

No comments: