Wednesday 8 September 2010

नाती...

नाती सुद्धा आजकाल Expiry Date घेऊन जन्माला येतात आणि Expiry Date आली कि कुठेतरी हरवुन जातात.