Monday 22 June 2009

Accounting love

बघताच त्याला मला future profit दिसला.
मनामधे demand curve upward गेला.
पटकन goodwill calculate करुन bill of exchange सुरु झाले.
त्याला पटवायला accounts tally व्हायला लागले.
Balance sheet tally होत नव्हतं तेव्हा balance suspense account ला transfer केला.
rectification of errors करुन suspense account close झाला.
जेव्हा आमच्या bill of exchange मधे येत होती third party तेव्हा तिचे account मीच close केले.
जेव्हा असायचे मी insolvent तेव्हा माझ्या liabilities त्याच्याच होऊन जायच्या.
प्रेमात आमच्या होत राहो फ़क्त appreciation नसावे कधिच तिथे depreciation.
जागा नाही आमच्या partnership firm मधे admission of partner ला retirement of partner जमणार नाही करायला.
आता मात्र मी average due date calculate करणार आहे माझ्या secret partner चं नाव disclose करणार आहे.